برای بستن ESC را فشار دهید

0

استاندارد EN 16350

استاندارد EN 16350: 2014 در مورد حفاظت در برابر الکتریسیته ساکن که توسط کمیته فنی استاندارد های ایمنی اروپا تهیه...